0 W koszyku: 0 pozycji o wartości 0 $

Warunki reklamacji towarów zakupionych w ILVIPL

I. Warunki rękojmi A. Przedmiot

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności ILVIPL z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w ILVIPL, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.

B. Warunki rękojmi

1. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w ILVIPL, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera. Kupujący zobowiązany jest w tej sytuacji do realizacji uprawnień gwarancyjnych wyłącznie wobec podmiotu udzielającego gwarancji, z pominięciem sprzedawcy.

2. ILVIPL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów uszkodzonych mechanicznie, eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych, w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne, w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nie autoryzowane.

C. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wady produktu, co do którego ILVIPL ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w ILVIPL. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji wysyłając opis problemu na e-mail avelpoland@gmail.com, skontaktuj się telefonicznie z managerem. +48 884 901 857 i dostarczyć wadliwy towar do magazynu się w Wrocław, ul. Tarnogajska 5/9, Poland ,Post code : 53-041.

2. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do ILVIPL mogą być dostarczane bezpośrednio przez nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną oraz za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej.

3. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do do magazynu w Wrocław, ul. Tarnogajska 5/9, Poland ,Post code : 53-041 na własny koszt i ryzyko.

4. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

5. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona jest do wartości przedmiotu sprzedaży.

D. Rozpatrzenie reklamacji

1. ILVIPL zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu ("termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, ILVIPL może:

a) dokonać naprawy wadliwego produktu,

b) dokonać wymiany produktu na podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji,

c) dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w sposób określony w ust. 2 lit. a i b.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje ILVIPL.

4. ILVIPL zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych od ILVIPL zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

5. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty rozpatrzenia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w Informacji o Dealerze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie odebrać naprawiony sprzęt. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, ILVIPL dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, ILVIPL ma prawo obciążyć nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami zryczałtowanej opłaty w kwocie 50 zł tytułem pokrycia kosztów ogólnych związanych z weryfikacją zgłoszenia reklamacji.

2. Nabywca ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie nabywcy, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

II. Reklamacje gwarancyjne

Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja, należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianym w karcie gwarancyjnej.

 


Login to your personal account

Forgot your password?